Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.knobsdots.com

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto Obchodné podmienky internetového obchodu www.knobsdots.com (ďalej len „OP“) upravujú podmienky nákupu v internetovom obchode www.knobsdots.com

II. ZMLUVNÉ STRANY

2.1. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.knobsdots.com je KNOBS DOTS s.r.o., so sídlom: Suchohradská 6, 841 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 52132421, DIČ: 2120926412, IČ DPH SK2120926412, e-mail: knobsdots@gmail.com, mob.: +421 903 251 917
2.2. Kupujúcim je fyzická osoba – spotrebiteľ, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s predávajúcim kúpnu zmluvu na kúpu tovaru ponúkanom v internetovom obchode www.knobsdots.com
2.3. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou fyzická osoba –spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito OP Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014Z.z.). Ak je zmluvnou stranou fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa vzťahy neupravené týmito OP Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.).

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Kupujúci je povinný pred tým, než uskutoční záväznú objednávku v internetovom obchode www.knobsdots.com, oboznámiť sa s obsahom OP. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito OP v dostatočnom časovom predstihu, a že s nimi súhlasí; podaním objednávky sa rozumie odoslanie vyplneného formulára v zmysle týchto OP kupujúcim.
3.2. Podmienkou platnosti objednávky kupujúceho je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
3.3. Objednávka kupujúceho uskutočnená v internetovom obchode www.knobsdots.com je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
3.4. Objednávku je možné stornovať najneskôr do 5 dní od jej potvrdenia zo strany predávajúceho e-mailom zaslaným na knobsdots@gmail.com ; za stornovanie objednávky sa považuje odoslanie oznámenia o storne kupujúcim predávajúcemu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Po tomto termíne je predávajúci oprávnený, nie však povinný stornovanie objednávky akceptovať.
3.5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho riadnym zaplatením kúpnej ceny.
3.6. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok prevziať tovar a/alebo zaplatiť kúpnu cenu.

IV. CENA TOVARU

4.1. Kupujúci kupuje tovar za cenu uvedenú pri príslušnom tovare na internetovej stránke knobsdots.com v čase uskutočnenia objednávky. V prípade že v čase od podania objednávky kupujúcim po jej potvrdenie predávajúcim dôjde k zmene ceny, kupujúci odstane tovar za cenu uvedenú za tovar v čase objednávky.
4.2. V prípade, že si kupujúci objedná špeciálny tovar (napr. vyrobený na mieru alebo tovar, ktorý nie je na sklade a pod.), predávajúci kupujúcemu ešte pred potvrdením objednávky oznámi e-mailom cenu a predpokladaný termín dodania takejto objednávky. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu, zmenám súvisiacich s daňovými, colnými a pod. predpismi, závislosti na vývoji kurzu eura proti zahraničným menám atď. Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou ceny súhlasí, bezodkladne to oznámi predávajúcemu a v takom prípade predávajúci takúto objednávku potvrdí a táto bude následne realizovaná.
4.3. Akčné ponuky a zľavy sú platné vždy podľa termínu a iba počas obdobia uvedeného na knobsdots.com pri danej akcii alebo do vypredania zásob, podľa toho, čo nastane skôr.
4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Predávajúci vždy pri potvrdení objednávky potvrdí taktiež platnosť ceny objednaného tovaru.
4.5. Poplatok za dopravu (poštovné) nie je súčasťou kúpnej ceny, je osobitne uvedený a špecifikovaný pri každom tovare a predávajúci ho kupujúcemu oznámi v potvrdení objednávky. Balné je už započítané v kúpnej cene tovaru. 
4.6. Cena je splatná do 14 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.
4.7. Predávajúci je platcom DPH. IČ DPH SK2120926412

V. PLATOBNÉ PODMIENKY
Objednaný tovar môže kupujúci uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

a) Kartou Online 
Ak má kupujúci platobnú kartu, ktorá umožňuje platby na internete, môže ju využiť k úhrade tovaru on-line. Na konci formulára objednávky kupujúci vyberie tento spôsob platby, následne bude presmerovaný na zabezpečenú stránku spoločnosti GOPAY s.r.o., kde zadá dvanásť miestne číslo karty a CVC/CVV kód. Prenos informácií je šifrovaný a absolútne bezpečný. Viac informácií tu https://www.gopay.com/sk/.

b) Platba prevodom
Po odoslaní objednávky bude kupujúci kontaktovaný a informovaný o stave a čísle objednávky na ním uvedenú emailovú adresu. Následne uskutoční platbu na účet predávajúceho – prevádzkovateľa internetového obchodu www.knobsdots.com vedený v: Tatra banka, a. s. 
Číslo účtu: 2949067702/1100
IBAN: SK2911000000002949067702
variabilný symbol platby: je potrebné uviesť číslo objednávky 

VI. DODANIE TOVARU

6.1. Po uhradení celej kúpnej ceny a ceny za poštovné predávajúcemu bude objednaný tovar odoslaný kupujúcemu na fakturačnú, resp. dodaciu adresu uvedenú v objednávke. Kupujúci je za týmto účelom povinný uviesť správnu a úplnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný, v opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodržanie dodacej lehoty, resp. nedoručenie zásielky.
6.2. Predávajúci má povinnosť objednaný tovar odoslať na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Kupujúci je povinný predávajúceho bezodkladne informovať o akomkoľvek omeškaní doručenia objednaného tovaru.
6.3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke a kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.
6.4. Zásielka objednaného tovaru bude obsahovať aj faktúru vystavenú predávajúcim; faktúra je zároveň záručným listom v prípade, že nie je priložený osobitný záručný list.

VII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

7.1. Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, má v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa aj bez uvedenia dôvodu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené včas, písomnou formou na poštovú alebo e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v bode 2.1. týchto OP.
7.2. Ak je kupujúcim fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru iba v prípade, že dodaný tovar nebude zodpovedať vlastnostiam prezentovaným pri objednávke tovaru.
7.3. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný nepoškodený tovar, bez známky používania alebo opotrebenia, poslať späť predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 2.1. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim (určujúci je dátum odoslania zásielky).
7.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

  • na dodávku tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
  • na dodávku tovaru upraveného alebo zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

7.5. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 7.1. alebo 7.2.

  •  

7.6. Predávajúci do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho na základe alebo v súvislosti s takouto kúpnou zmluvou dostal. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby skôr, než mu bude predmetný tovar vrátený (doručený).
7.7. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa plnenie stane nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. V takom prípade vráti kupujúcemu uhradenú platbu za objednaný tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
7.8. Vrátenie platby v prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci uskutoční spôsobom, ktorým kupujúci platbu predávajúcemu uskutočnil alebo spôsobom, ktorý si vzájomne za týmto účelom dohodnú.

VIII. REKLAMÁCIE

8.1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou alebo sa počas záručnej doby vyskytnú vady tovaru, má kupujúci právo podať bezodkladne reklamáciu u predávajúceho, a to buď písomne na adrese uvedenej v bode 2.1. týchto OP alebo e-mailom na adrese: knobsdots@gmail.com.
8.2. Reklamačná lehota začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom môže uplatniť reklamáciu vád tovaru v lehote 24 mesiacov a kupujúci, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou môže uplatniť reklamáciu vád tovaru v lehote 12 mesiacov. Reklamácia je uplatnená včas, ak je najneskôr posledný deň lehoty uvedenej vyššie riadne odoslaná predávajúcemu podľa týchto OP.
8.3. Predávajúci bez zbytočného odkladu od doručenia reklamácie potvrdí kupujúcemu prevzatie reklamácie, a to buď e-mailom alebo písomne.
8.4. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8.5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Predávajúc nezodpovedá za vady, ktoré vznikli ako dôsledok používania alebo bežného opotrebenia veci počas záručnej lehoty. Predávajúci nezodpovedá tiež za vady, ktoré zavinil kupujúci ani za vady, pre ktoré bola na tovar poskytnutá zľava alebo nižšia cena.
8.6. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uvedie tovar alebo jeho časť do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru za tovar bez vád, alebo opravou tovaru alebo jeho časti. Ak nebude takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
8.7. Pri reklamácii uplatnenej kupujúcim v prvých 12 mesiacoch od prevzatia tovaru, je jej zamietnutie predávajúcim možné len po odbornom posúdení, ktoré predávajúci priloží k stanovisku o vybavení reklamácie. Náklady na odborné posúdenie v takomto prípade znáša v plnom rozsahu predávajúci.
8.8. V prípade, že predávajúci zamietne reklamáciu vád tovaru uplatnenú kupujúcim po uplynutí 12 mesiacoch od prevzatia tovaru, má kupujúci právo nechať si na svoje náklady výrobok odborne posúdiť osobou na to oprávnenou, a to znalcom, znaleckou organizáciou, výrobcom tovaru alebo osobou poverenou a zaškolenou výrobcom.
8.9. Prípadné spory vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť v súlade a podľa právneho poriadku SR mimosúdne prostredníctvom vzájomne dohodnutého rozhodcovského súdu alebo mediátora. V prípade, že nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k dohode o voľbe konkrétneho rozhodcovského súdu alebo mediátora, bude prípadné spory rozhodovať všeobecný súd SR.

IX. PODMIENKY PRE NAKUPUJÚCICH MIMO ÚZEMIA SR

V prípade, že kupujúcim objednaný tovar má byť doručený mimo územia Slovenskej republiky, platí aj nasledovné:
9.1. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu, akonáhle odovzdá tovar k preprave prepravcovi.
9.2. Kúpnu cenu za tovar uhradí kupujúci predom prevodom na bankový účet predávajúceho vedený v krajine a mene kupujúceho; zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou odovzdania tovaru podľa bodu 9.1.
9.3. Nebezpečenstvo náhodnej straty alebo zhoršenia tovaru, ako aj akékoľvek dodatočne vzniknuté náklady, prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho okamžikom predania tovaru kupujúcemu alebo predaním tovaru prepravcovi.
9.4. Predávajúci nezodpovedá za preclenie tovaru k dovozu do inej krajiny alebo za úhradu ciel, daní a iných poplatkov súvisiacich s dovozom tovaru do krajiny určenej kupujúcim.
9.5. Kupujúci je povinný zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s dovozom tovaru, hlavne je povinný splniť všetky oznamovacie povinnosti a povinnosť uhradiť príslušné clá, dane a iné poplatky, ktoré súvisia s dovozom tovaru, a to v súlade s právnym poriadkom príslušnej cieľovej krajiny.
Pre posúdenie všetkých ustanovení uzavretej zmluvy a pre prípadné spory z tejto zmluvy je rozhodné právo Slovenskej republiky.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Vyplnením záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.knobsdots.com, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu,spracovaniu a archivovaniu poskytnutých osobných údajov.
10.2. Všetky poskytnuté údaje slúžia na riadne plnenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Údaje o mene, priezvisku a adrese kupujúceho je predávajúci oprávnený poskytnúť príslušným prepravným spoločnostiam alebo pošte za účelom doručenia objednaného tovaru.
10.3. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať a požiadať predávajúceho o ich výmaz zo svojej evidencie, a to buď písomne na adrese predávajúceho alebo na knobsdots@gmail.com 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Predávajúcu je oprávnený zmeniť alebo nahradiť tieto OP, a to v závislosti od zmeny legislatívnych pravidiel, pravidiel trhu alebo svojho obchodného rozhodnutia. Zmenu OP oznámi zverejnením na webovej stránke internetového obchodu knobsdots.com minimálne 15 dní vopred.
11.2. V prípade, že kupujúci nebude so zmenou OP súhlasiť, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo kúpnu zmluvu s predávajúcim neuzatvoriť.
11.3. Neoddeliteľnú súčasť týchto OP tvoria nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
Príloha č. 2 – Vzorový dokument na odstúpenie od zmluvy
11.4. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21.01.2017.
 

PRÍLOHA č. 1
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
1.Právo na odstúpenie od zmluvy

          Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

          Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

          Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu: KNOBS DOTS s.r.o., Suchohradská 6, 841 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 52132421, e-mail: knobsdots@gmail.com.

Na tento účel môžete použiť vzorový dokument na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k Obchodným podmienkam internetového obchodu www.knobsdots.com

          Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

          Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

          Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

          Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

PRÍLOHA č. 3
VZOROVÝ DOKUMENT NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
(vyplňte a zašlite tento TEXT len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
          Predávajúcemu: KNOBS DOTS s.r.o.,
so sídlom: Suchohradská 6, 841 04 Bratislava, Slovensko, 
IČO: 52132421,
e-mail: knobsdots@gmail.com
.
týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: …………..
          Dátum objednania/dátum prijatia…………..
          Meno a priezvisko spotrebiteľa …………..
          Adresa spotrebiteľa …………..
          Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento dokument podáva v listinnej podobe, ak sa text posiela e-mailom, podpis nie je potrebný) …………..
          Dátum …………..

0
Nákupný košík
Váš košík je prázdnySpäť do obchodu
Uplatniť kupón
Návrat hore